Elektronická
evidence tržeb

KDO A CO?

Zjednodušeně lze říci, že osobou povinnou evidovat tržby je podnikatel,
který přijímá platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem.

 

 

Kdo eviduje EETOsobou povinnou evidovat tržby je:

  poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby.

 

 

 

Jaké platby EETEvidovanou tržbou je platba, která

  splňuje formální náležitosti, tzn. je uskutečněna v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (§ 5 ZoET), a která zároveň
  zakládá rozhodný příjem (§ 6 ZoET).

 

Obě podmínky musí být splněny současně

 

 

Formální náležitosti (§ 5 ZoET)

 

Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna:

V případě, kdy se jedná čistě o platby převodem z účtu na účet nebo v případě inkasa, nejsou formální znaky evidované tržby naplněny, a tudíž takové platby nejsou evidovanými tržbami.

 

 

Rozhodný příjem (§ 6 ZoET)


Rozhodným příjmem se rozumí jak u poplatníka daně z příjmů fyzických osob tak u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, a to s výjimkou příjmu, který

 

Rozhodným příjmem je pro účely ZoET též příjem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, který je předmětem daně z příjmů u jejího společníka.

 

Rozhodným příjmem naopak nejsou zejména příjmy z nájmu (podle § 9 zákona o dani z příjmů) nebo ostatní příjmy, např. příjmy z příležitostného prodeje přebytků ze zahrádky (podle § 10 zákona o daních z příjmů).

 

Rozhodným příjmem účetních jednotek jsou takové příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou. Vzhledem k tomu, že záměrem evidence tržeb je zachycení reálného majetkového toku a nikoliv záznamu v evidenci, který může nastat v jiném časovém okamžiku, je pro účely evidence tržeb od účetního zachycení odhlíženo.